مسافر

دیشب رفت

نمی دانم کی باز خواهد گشت

می دانم که روزی باز خواهد گشت و امیدوارم آن روز خیلی دور و دیر نباشد.

او حق را تمام و کمال بر من تمام کرد و حالا منم و انتخاب هایم.

راه و چاه را به من نشان داد و از ماندن و رفتن گفت.

تا اینجا پدری ات به حد اکمل تمام کرد در حقم

دیشب بدرقه اش نرفتم

یارای نگریستن در چهره اش را نداشتم

چه بگویم وقتی بر خلاف راهنمایی هایش عمل کرده بودم هر چند که انتخاب را بر عهده خودم گزارده بود

نتوانستم

نخواستم شاید دلیل بهتری باشد

امیدوارم تا بازگشتش چنان عمل کنم که با افتخار به استقبالش بروم و بگویم من شاگرد تو هستم.

خدایا به حق این روز بزرگ نعمت حضور بزرگانت را در زندگیم از من نگیر

/ 0 نظر / 14 بازدید