وقتی به يکی نياز داری که فقط باهاش وقت بگذرونی و نزديکترين دوستان هم در دسترس نيستند ..
وقتی به حضور کسی نياز داری که فقط باشه تا به ياد نياری اونچه می خوای فراموش کنی و هيچ کس نباشه ..
اونوقته که با غم و بغضی که تو گلوته باورت ميشه که همه چی تمام شده ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرنیان

اينطوری فکر نکن. به قول خودت هميشه يکی هست. اون ته ته هاي روحت که منتظرته. نه؟

كورش بهزاد

به قول مولوي: نوميد مشو جانا اميد پديد آمد**اميد همه جانها از غيب رسيد آمد