وقتی تو دنيای حقيقی جرات نداری حرفت را بزنی ؛ چه فايده داره اينجا فريادش بزنی ؟!
از خودم بدم مياد .
يک موجود ترسو
ضعيف
احمق
که حتی نمی دونه حقش کدومه چه برسه به اينکه بخواد بگيرتش!

/ 2 نظر / 7 بازدید
بی بی

من خنگم. ديگه از اين پيامهای نا واضح برام نذاری. به کدوم دوستی شک داری؟ دوستی من؟ چه شکی ؟ اسم چی کاذبه؟ چيکار کردم؟ منظورت من بودم؟// اومدم اينها رو که نوشتم بنويسم ديدم اين مطلبت هم قاطی ترم کرد. اگه قابل دونستی من رو از سردرگمی در بيار. ممنون. اگه در نياری باز هم ممنون که به حرفم گوش دادی. در ضمن اين قدر سخت نگير. مثل من ميشی ها.

امير حسين

بابا يواشتر اينطوری که ميکشيش از اين روزها همه دارن جوش نزن خانم