شادی

به شادی فکر می کنم.

و به اینکه آدم ها شادی را چه تعریف می کنند؟

هر کسی برای شاد کردن خود روشی دارد؟ آن روش ها چه هستند؟

سالهاست که شادی دسته جمعی از فرهنگ ما حذف شده است و بیشترمان دل به غم داده ایم و به افسردگی خو گرفته ایم.

ولی هنوز دقایقی هست که شادی رخ می نماید و مانند شهاب در اسمان زندگی ظاهر می شود و می رود.

آن دقایق را برایم بنویسید.

آخرین بار که شاد بودید؟

اخرین بار که احساس سبکی کردید و با تمام وجود لبخند زدید؟

طفلی به نام شادی دیریست گمشده است
باچشمهای روشن براق
باگیسویی بلندبه بالای ارزو
هرکس ازاونشانی دارد
ماراکند خبر
این هم نشان ما
یک سوخلیج فارس
سوی دگر خزر


شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 15 بازدید