نسلی که نا امید شد

نگاهمان کسری از ثانیه بیشتر طول نکشید.

ولی حرفهای بیشماری در آن نگاه بود.

چشم در چشم مردی که روزگاری امید نسل من بود

مردی که شور زندگی را در نسل من بالا برد و بعد از آن اوج سقوط کردیم

بد شکستیم سید جان

بد

تمام شور خردادی برایم زنده شد در همان کسری از ثانیه

رو در رو

چشم در چشم

لبخند زدیم و از کنار هم گذشتیم

تو حتما به این نگاه های غمگین نسل من عادت داری

نسلی که تو امیدش بودی و اسطوره اش

نسلی که فکر کرد اشتباه پدرانش را جبران می کند با حمایت از تو

نسلی که نا امید شد...

ولی کینه ای از تو به دل ندارم

دلچرکین هستم و اما هنوز دیدنت را دوست داشتم.

/ 0 نظر / 15 بازدید