بزرگ شده ام انگار

امروز متوجه پیشرفتی بزرگ در زندگیم شدم. توان اظهار نظر پیش ادم هایی را پیدا کرده ام که بزرگند و مقتدر...

شاید مدت هاست که این خصوصیت را دارم ولی اینکه متوجه باشم و مچ خودم را بگیرم دستاورد امروز بود.

حرفم را می زنم و یا روی نظرشان نظر می دهم . تائیدشان می کنم و یا تکذیبشان ... و انان نیز یا تائیدم می کنند ویا قانعم می کنند

در حالیکه سالها پیش هر وقت می خواستم چیزی را بگویم پیش خود فکر می کردم که جسارت است و اساعه ادب...

بزرگ شده ام انگار....

/ 0 نظر / 4 بازدید