دوران جدید

یک ماه و اندی از 21 دسامبر گذشته است.

دنیا به آخر نرسید ولی همه افرادی که در فرقه های مختلف  متافیزیک و عرفانی هستند فارغ از رویکرد و جهانبینیشان متفق القول از آغاز دوره جدید هستی و زندگی انسان در زمین خبر می دهند و هر کدام استراتژی ها و تاکتیک های خاص خود را برای زندگی در این دوران دارند.

مهم برای من این است که دنیا وارد دوره جدیدی شده و کم کمک انگاره ها و پارادایمی که در ان رشد کرده بودیم رنگ می بازد و بهتر است به سرعت خود را با تغییرات منطبق کنیم و خوب هر کس برطبق مرام و مسلک و جهانبینی خاص خود راهی را پیش خواهد گرفت .

اما زیانکار آن کسی است که این تغییر را نادیده بگیرد و بخواهد عادات و سبک زندگی گذشته را حفظ کند .

بنابراین بهتر است در همین ابتدا یک بازنگری کلی به زندگی داشته باشیم و ارزش ها و دستاوردهایمان را مورد مداقه قرار دهیم تا بتوانیم خود را با زندگی در دوران جدید منطبق کنیم.

به هر حال انچه محرز است تغییر دوران و روزگار است ولی خوب و بدش را نمی دانیم که صد البته مانند تمام دوره ها و اعصار ساختنش با خود ما مردم است و ضرر و زیانش نیز به خود ما بر می گردد.

وقتی به پست و بلند زندگیم در این یک سال گذشته نگاه می کنم می بینم که همه این تغییرات در راستای اماده کردن من برای تغییراتی اساسی در سبک زندگیم بوده است ولو انکه کلا زندگی من زندگی یکنواختی نبوده و همیشه پر از هیجان و تغییر بوده است.

اما تغییراتی که در نوع کار و روابطم و به طور کلی زندگی یک سال گذشته ام روی داد مرا مجبور کرد تا آهنگ زندگی را کند کنم و کمی با دقت و سکوت بیشتری زندگی کنم که این خود برای من که همیشه در حرکت و عجله بودم رویکردی متفاوت بود.

هنوز هم نتوانسته ام خود را با آن وفق دهم ولی می دانم که این ابتدای یک راه جدید است.

راهی که مسلما سرشار از موفقیت و رشد خواهد بود چرا که ارزش هایم منطبق بر کمال والای انسانی و عشق است و حمایت معنوی یزدان پاک را خواهد داشت.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید