اين روزها حتی حوصله خودم را هم ندارم چه برسه به اينجا!

/ 2 نظر / 7 بازدید
yek zan

تو برام کامنت گذاشتی؟اگه تو بودی باور کن که امروز به يادت بودم...خوبی؟