يکی به من بگه صبر يعنی چی؟
اينکه همه چی را تو دلت بريزی صبره ؟
يا اينکه يک جايی تو خلوت می تونی با خدای خودت درددل کنی و غر بزنی ؟
نکنه اونوقت ناشکری به حساب بياد ؟
چرا دارم کاری می کنم که زمان فکر کردن نداشته باشم ؟
کماکان از خودم و بقيه ادمها بدم مياد و به خاطر اينهمه قدردانی از نعمت زندگی دونه دونه موهبتها هم داره از دور و برم پر ميکشه .
کاش ادم ندونه...

/ 2 نظر / 4 بازدید
بی بی

خوندم. حرفی ندارم. فقط می‌خوانم و اميدوارم.

كورش بهزاد

اين چيزهايي كه شما بهش اشاره كردي يه چيزي ميخواد بالاتر از صبر. آره بالاتر. شما بايد يه پله بالاتر بري و گذشت كني كه كار اصلا به اينجاها نرسه. بگذر مثل نهري كه از كنار آت و آشغالهاي كنارش به راحتي ميگذره.