عادت می کنیم...

از همان سال های کودکی که داستان جمله ای برای انگشتر پادشاه را خواندم تا همینچند سال پیش هیچ وقت نفهمیدم که جمله "این هم بگذرد "چه حکمتی دارد...

منهم مثل تمام مشاوران آن پادشاه هزارتا اما و اگر در نقد این جمله داشتم ....

بعد تر ها که تلخی ها و شکست ها امدند و رفتند  و من سردرگم در هیاهوی زندگی کمر خم کردم و باز سرپا شدم ، تازه متوجه شدم که واقعا خوشی ها و سختی ها می گذرد و فقط باید گفت این هم بگذرد...

ولی این روزها به این فکر می کنم که شاید جمله ای که حکایت روزمرگی های من را داشته باشد این است :

عادت می کنیم ....

و این جمله همان نیروی محرکه ای است که باعث می شود تا "این هم بگذرد"

/ 1 نظر / 4 بازدید
دونا

عادت می کنیم... اما گاهی خم میشویم یا حتی میشکنیم تا عادت کنیم... سخت است... [گل]