دیبای چهلتکه

» جوانه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» دسته گل :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» انباری تکانی :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» عروسی آن ور آب ها :: ۱۳٩۳/٤/۸
» نیمه بهار :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» تارا :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» بهار :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» میهمانی زنانه :: ۱۳٩٢/٩/٩
» ماهی :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» حمام :: ۱۳٩٢/٧/٩
» به بهانه تولدش :: ۱۳٩٢/٥/۳
» ماشین نازنین :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» آتش :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» طالبی :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» روزهایی با بوی خوش :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» آتش :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» 11 سپتامبر :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» روز دوم :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» روز اول :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» cpm :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» یک نوشته سفارشی... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» خاندان من :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» میهمانی :: ۱۳٩٢/۳/٩
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: ۱۳٩٢/٢/۸
» سفر کوتاه :: ۱۳٩٢/٢/٥
» ویارهای من :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» خواب و خاطره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» موهای زائد :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» تغییر ذائقه :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» تولد :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» رژ زرشکی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» آیات اعجاز :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» هدیه ولنتاین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» زندگی به سبک نقاشی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ترس های کودکی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» سفر :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» 14 سال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دوران جدید :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» تصادف :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» به پابلو نروادا :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» سیاست :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» عهد با شکست :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» عاشقیت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» زمانی برای تاثیر گذاری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» شهر نشینی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» پنجره :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» حیف :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بازنویسی زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» سپاه شادی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» زنجیره محبت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» خاله و خواهر زاده :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» شب زده :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» مازوخیسم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» شادی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» نسلی که نا امید شد :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» من و جسمم :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» روزهای بیماری :: ۱۳٩۱/٩/٩
» پیرمرد :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» آرزوهای زمینی :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» جزیره :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» عرفه :: ۱۳٩۱/۸/٤
» شروعی تازه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» پنجشنبه های بی استاد :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» سه ماه بعد :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» بعد از سه ماه :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» تونل توحید :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» مسافر :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» مکان اقتدار :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» آخر دنیا :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» کروکودیل زیر تخت :: ۱۳٩۱/٧/٦
» فصل سوم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» ناقه مجنون :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» دوست :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» مرگ :: ۱۳٩۱/٦/٧
» یک حرف هایی برای خودم :: ۱۳٩۱/٦/٢
» همین نزدیکی ها :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» فلوکستین عزیز :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» امروز :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» شب سوم :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی... :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» روزها :: ۱۳٩۱/٥/٥
» سردرگم :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» تابستان :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» شاید ها :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» غریق :: ۱۳٩۱/٤/٤
» دوران سرکشی :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» خ :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» روزهای پیش رو :: ۱۳٩۱/۳/٩
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ۱۳٩۱/۳/۱ :: ۱۳٩۱/۳/۱
» بدعهدی :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» تکرار مکررات :: ۱۳٩۱/٢/٢
» رفتن :: ۱۳٩۱/٢/۱
» روزها و شبها :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» انتقام :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» سی و پنج :: ۱۳٩۱/۱/۸
» هفته متنوع :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» اضمحلال 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» اضمحلال :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» رفتن و ماند :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» حدیث دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» عزلت بی بهانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» صبحگاهان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» ترکیب لغات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» هویت جمعی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» دور فلک و دست تهی من :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» من و خودم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» پیری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» بزرگ شده ام انگار :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» بافتنی :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» یلدا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» تغییر :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» غرغرهای خاله زنکی :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» بهانه ها :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» پشیمان :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» خانه من :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» یک موجود عجیب... :: ۱۳٩٠/٩/۸
» سفر زندگی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» من حقیر- من مهربان :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» ادم های بزرگ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» برای وبلاگم :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» شب و باران :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» تولد سپیده :: ۱۳٩٠/۸/٧
» عادت می کنیم... :: ۱۳٩٠/۸/٦
» ۱۳٩٠/٧/٢٦ :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» حیاط خانه ما :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» حواشی :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» ۱۳٩٠/٧/۱٦ :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» افسرده ام :: ۱۳٩٠/٧/۸
» مقایسه :: ۱۳٩٠/٧/٧
» گریه صبحگاهی :: ۱۳٩٠/٧/٦
» مرحله 2 :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» افسردگی :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» سرعت :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» دهه 40 :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» استاندارد ها :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» در میان جمع... :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» اینروزهایم :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: ۱۳٩٠/٦/٧
» رفتن :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» تغییر :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» خانه مادر بزرگ :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» سال 90 :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» رودابه :: ۱۳٩٠/٥/۳
» اینروزها :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» درجا زدن :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» دلخوشی :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» ۱۳٩٠/٤/۱۸ :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» جای خالی هنر :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» ۱۳٩٠/٤/۱٠ :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» ترس هایم :: ۱۳٩٠/٤/۸
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ۱۳٩٠/۳/۳۱ :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» دنیای فردای من :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» در کدامین خیابان شهرم خانه کنم؟ :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» رویاهای 15 سالگی در 34 سالگی :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ۱۳٩٠/۳/۸ :: ۱۳٩٠/۳/۸
» ۱۳٩٠/۳/٥ :: ۱۳٩٠/۳/٥
» ۱۳٩٠/۳/٢ :: ۱۳٩٠/۳/٢
» ۱۳٩٠/٢/۳۱ :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» صب :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» ۱۳٩٠/٢/٢٥ :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» ۱۳٩٠/٢/٢٠ :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» من , ما و تنهایی :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» ۱۳٩٠/٢/٧ :: ۱۳٩٠/٢/٧
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» من و ماشین قرمزم و آدمها :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱/٧
» ۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٢/٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٩/۱۱/٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٠/٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» ۱۳۸٩/۱٠/٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ۱۳۸٩/۱٠/٥ :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» ۱۳۸٩/۱٠/٤ :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» ۱۳۸٩/٩/۳٠ :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» ۱۳۸٩/٩/٢۸ :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» ۱۳۸٩/٩/٢۳ :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» ۱۳۸٩/٩/۱٢ :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ۱۳۸٩/٩/٧ :: ۱۳۸٩/٩/٧
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: ۱۳۸٩/٩/٦
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: ۱۳۸٩/٩/٥
» ۱۳۸٩/٩/٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢
» ۱۳۸٩/۸/۳٠ :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» حرف هایی که هیچ وقت نخواهم گفت :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» ۱۳۸٩/۸/٢٠ :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» ۱۳۸٩/۸/۱٤ :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» ۱۳۸٩/۸/۸ :: ۱۳۸٩/۸/۸
» ۱۳۸٩/۸/٦ :: ۱۳۸٩/۸/٦
» لذت های کم خرج تنهایی :: ۱۳۸٩/۸/٥
» ۱۳۸٩/۸/٤ :: ۱۳۸٩/۸/٤
» ۱۳۸٩/۸/٢ :: ۱۳۸٩/۸/٢
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: ۱۳۸٩/۸/۱
» ازماست که برماست :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» ۱۳۸٩/٧/٢٤ :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» ۱۳۸٩/٧/٩ :: ۱۳۸٩/٧/٩
» ۱۳۸٩/٧/٥ :: ۱۳۸٩/٧/٥
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» ۱۳۸٩/٦/۱٥ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» ۱۳۸٩/٥/۳۱ :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» ۱۳۸٩/٥/٦ :: ۱۳۸٩/٥/٦
» ۱۳۸٩/٥/۱ :: ۱۳۸٩/٥/۱
» روزمرگی روزهای داغ :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» ۱۳۸٩/٤/٢٧ :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» ۱۳۸٩/٤/٢٧ :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» آدم های زندگی من :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» ۱۳۸٩/٤/٧ :: ۱۳۸٩/٤/٧
» آدمهای دل من... :: ۱۳۸٩/٤/٥
» ۱۳۸٩/۳/۳۱ :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» ۱۳۸٩/۳/٢٩ :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» ۱۳۸٩/۳/٢٦ :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» ۱۳۸٩/۳/٢۱ :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» ۱۳۸٩/۳/۱٤ :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» ۱۳۸٩/٢/٢۸ :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» ۱۳۸٩/٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» ۱۳۸۸/٩/٤ :: ۱۳۸۸/٩/٤
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» ۱۳۸۸/٦/٢۳ :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» ۱۳۸۸/٦/٢۱ :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» ارزش ها :: ۱۳۸۸/٦/۳
» ندیدن... :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» مانتو سبز گشاده و سرگشتگی ها :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» ۱۳۸۸/٤/۸ :: ۱۳۸۸/٤/۸
» ۱۳۸۸/۳/٢٠ :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» ۱۳۸۸/۳/٦ :: ۱۳۸۸/۳/٦
» ۱۳۸۸/٢/٢۸ :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» ۱۳۸۸/۱/۳٠ :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٧/٩/٢٢ :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» ۱۳۸٧/٦/۸ :: ۱۳۸٧/٦/۸
» ۱۳۸٧/٥/۱٧ :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» این روز ها :: ۱۳۸٧/٥/٩
» ۱۳۸٧/٤/۱٤ :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ۱۳۸٧/۳/۱٢ :: ۱۳۸٧/۳/۱٢
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٦/۱٠/٤ :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
» ۱۳۸٦/٩/۱۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» بازارچه خيريه :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» داشتن يا بودن :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» ۱۳۸٦/۸/۱۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» ۱۳۸٦/٦/۱٦ :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» ۱۳۸٦/٦/۱٤ :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/۱٥ :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
» ۱۳۸٦/٤/٩ :: ۱۳۸٦/٤/٩
» دغدغه های يک طراح لباس :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» ۱۳۸٦/۳/۱۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» ۱۳۸٦/۳/٦ :: ۱۳۸٦/۳/٦
» ۱۳۸٦/٢/٢٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» ۱۳۸٦/٢/۱٠ :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» ۱۳۸٦/۱/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» ۱۳۸٦/۱/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٥/۸/٢۳ :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» ۱۳۸٥/۸/۱٢ :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» ۱۳۸٥/۸/٥ :: ۱۳۸٥/۸/٥
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱
» ۱۳۸٥/٧/۱٤ :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» ۱۳۸٥/٦/٢٤ :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
» ۱۳۸٥/٦/۱۸ :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
» ۱۳۸٥/٦/٥ :: ۱۳۸٥/٦/٥
» ۱۳۸٥/٥/٢٦ :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: ۱۳۸٥/٥/٥
» ۱۳۸٥/٥/٢ :: ۱۳۸٥/٥/٢
» ۱۳۸٥/٤/٢٩ :: ۱۳۸٥/٤/٢٩
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/٢٧ :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» ۱۳۸٥/۳/۱٠ :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/۱ :: ۱۳۸٥/۳/۱
» ۱۳۸٥/٢/٢٢ :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» اعتراف نامه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/٩
» ۱۳۸٤/۱۱/٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٧
» ۱۳۸٤/۱۱/٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» من گم شدم :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
» ۱۳۸٤/۸/٢٦ :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» ۱۳۸٤/٦/۱۸ :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» ۱۳۸٤/٦/۱۸ :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٥/۳٠ :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» ۱۳۸٤/٥/٢٤ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
» ۱۳۸٤/٥/٢۳ :: ۱۳۸٤/٥/٢۳
» ۱۳۸٤/٥/٩ :: ۱۳۸٤/٥/٩
» ۱۳۸٤/٥/٦ :: ۱۳۸٤/٥/٦
» ۱۳۸٤/٥/۳ :: ۱۳۸٤/٥/۳
» جوجه شرمسار :: ۱۳۸٤/٤/۳۱
» ۱۳۸٤/٤/٢۸ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
» ۱۳۸٤/٤/٢٧ :: ۱۳۸٤/٤/٢٧
» ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» شروع دوباره :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» ۱۳۸٤/٤/۱٤ :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
» ۱۳۸٤/٤/٩ :: ۱۳۸٤/٤/٩
» ۱۳۸٤/٤/٦ :: ۱۳۸٤/٤/٦
» ۱۳۸٤/۳/۳۱ :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
» ۱۳۸٤/۳/٧ :: ۱۳۸٤/۳/٧
» هذيونهاي هواي باراني يك روز بهاري :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
» ۱۳۸٤/٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/٥ :: ۱۳۸٤/٢/٥
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱/٢٤
» ۱۳۸٤/۱/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱/٢۳
» ۱۳۸٤/۱/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱/۱٦
» ۱۳۸٤/۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱/٩
» ۱۳۸٤/۱/٧ :: ۱۳۸٤/۱/٧
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٤
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۱
» ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۳
» ۱۳۸۳/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/۳٠
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» ۱۳۸۳/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
» ۱۳۸۳/۱۱/۸ :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
» ۱۳۸۳/۱۱/٥ :: ۱۳۸۳/۱۱/٥
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
» بازم قرار نيست باور کنيد! :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
» يک داستان واقعی :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
» ۱۳۸۳/٩/٢۱ :: ۱۳۸۳/٩/٢۱
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/٦ :: ۱۳۸۳/۸/٦
» ۱۳۸۳/٧/٢٩ :: ۱۳۸۳/٧/٢٩
» ننوشتم که باور کنيد. قسمت اول . :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
» ديبای درازگوش! :: ۱۳۸۳/٧/٦
» ۱۳۸۳/٧/٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢
» ۱۳۸۳/٦/۱۸ :: ۱۳۸۳/٦/۱۸
» مردم ازبس براتون غر زدم ! :: ۱۳۸۳/٦/۱٥
» شهر امن ما :: ۱۳۸۳/٦/۱
» ۱۳۸۳/٥/٢٧ :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
» ۱۳۸۳/٥/۱٢ :: ۱۳۸۳/٥/۱٢
» ۱۳۸۳/٥/۸ :: ۱۳۸۳/٥/۸
» ۱۳۸۳/٥/٥ :: ۱۳۸۳/٥/٥
» ۱۳۸۳/٤/٢٦ :: ۱۳۸۳/٤/٢٦
» ۱۳۸۳/٤/۱٥ :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
» ۱۳۸۳/٤/٤ :: ۱۳۸۳/٤/٤
» ۱۳۸۳/۳/٢۳ :: ۱۳۸۳/۳/٢۳
» شهردار / رنگها / عرف :: ۱۳۸۳/۳/۱٢
» ۱۳۸۳/۳/۱٠ :: ۱۳۸۳/۳/۱٠
» فرزندان خدا :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» يک شروع جديد :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» ۱۳۸۳/٢/۱۳ :: ۱۳۸۳/٢/۱۳
» ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» ۱۳۸۳/۱/٢٩ :: ۱۳۸۳/۱/٢٩
» ۱۳۸۳/۱/٢۱ :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
» يک قصه عجيب ! :: ۱۳۸۳/۱/۱٩
» ۱۳۸۳/۱/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
» ۱۳۸۳/۱/۱٤ :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
» اگر روحيه تون خوبه ؛اينو نخونيد !! :: ۱۳۸۳/۱/۱۱
» شايد متن اخر ۸۲ !!؟؟ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» خونه تکونی ! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» تهديد :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» مرگ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٢/۱٢/٩ :: ۱۳۸٢/۱٢/٩
» مترو :: ۱۳۸٢/۱٢/٦
» يک متن زنانه !! :: ۱۳۸٢/۱٢/٤
» ۱۳۸٢/۱٢/۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۳
» ۱۳۸٢/۱٢/٢ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
» سفرنامه ! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» يک گفتگوی دوستانه !! :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
» ولگرديهای يک ديبای فضول !! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٥
» اولين چيزی که تو نور يک پنجره پيدا کردم !! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۳
» براي يك ديباي مجازي !! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» يک متن قديمی ! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱۱/٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
» پنجره ها :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» قسمت دوم : :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» قسمت اول: :: ۱۳۸٢/۱۱/٤
» طالع بينی :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
» كشفهاي جديد من !! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٧
» ارتباط :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٧
» يک روز بارونی :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٤
» پنجشنبه !! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٤
» يک هفته پيش!! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
» کوچ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
Design By : Night Melody